Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι o κ. Χρήστος Νικολόπουλος, Διευθυντής Επενδυτικών Ακινήτων (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) απέκτησε στις 23/01/2015, λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, 5.383 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 12.380,90 ευρώ.