Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. προέβη στις 13/5/2008 σε αγορά 6.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 59.831,64 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. είναι κατά την έννοια του Ν.3340/2005, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Φ. Αντωνάτο και Ε. Bussetil, οι οποίοι είναι μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας και της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.