Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Βασίλειος Μπαλούμης προέβη σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας ως ακολούθως:

- Στις 9 Οκτωβρίου 2012, αγόρασε 3.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας 9.600,00 ευρώ.

- στις 10 Οκτωβρίου 2012, αγόρασε 5.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής αξίας 18.150,00 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι ο κ. Βασίλειος Μπαλούμης είναι Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας.