Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι o κ. Ζήσιμος Δανηλάτος, Διευθυντής Ανάπτυξης (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 13 του Ν. 3340/2005) απέκτησε στις 13/01/2014, λόγω άσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, 27.500 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 68.750,00 ευρώ.