Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η εταιρεία Αυγή Ακίνητα Α.Ε. προέβη στις 8.4.2014 σε αγορά 800 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 4.792,00 ευρώ.

Η εταιρεία Αυγή Ακίνητα Α.Ε. είναι κατά την έννοια του Ν.3340/2005, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.