Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η LAMDA Development S.A. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η εταιρεία Consolidated Lamda Holdings S.A. (εφεξής «η CLH») προχώρησε στις 2 Ιουλίου 2014 σε πώληση 4.441.235 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, έναντι συνολικού τιμήματος € 20.207.619,25, καθώς και των αντίστοιχων 4.441.235 δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, έναντι συμπληρωματικού συνολικού τιμήματος € 1.332.370,50 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η CLH είναι, κατά την έννοια του Ν.3340/2005, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Πέτρο Καλαντζή, ο οποίος είναι Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και τον κ. Φώτιο Αντωνάτο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.