Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και μετά από σχετική γνωστοποίηση που της υποβλήθηκε, ότι στις 22.7.2014 η εταιρεία Consolidated Lamda Holdings S.A. (εφεξής η «CLH») προέβη σε πώληση 797.065 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 3.387.526,25 ευρώ.

Η CLH είναι, κατά την έννοια του Ν. 3340/2005 καθώς και της απόφασης 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Πέτρο Καλαντζή, ο οποίος είναι Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθώς και τον κ. Φώτιο Αντωνάτο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.