Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι:

-       o κ. Θεόδωρος Γαβριηλίδης, Σύμβουλος Επενδύσεων της Εταιρείας, προέβη στις 28 Ιουνίου 2017 σε πώληση 500 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας,με μέση τιμή πώλησης 6,70 ευρώ και συνολική αξία 3.350,00 ευρώ.

-       ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη σε πώληση κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ως ακολούθως:

  • στις 29 Ιουνίου 2017 πούλησε 5.448 κοινές ονομαστικές μετοχές, με μέση τιμή πώλησης 6,81 ευρώ και συνολική αξίας 37.098,84 ευρώ
  • στις 30 Ιουνίου 2017 πούλησε 7.500 κοινές ονομαστικές μετοχές, με μέση τιμή πώλησης 6,58 ευρώ και συνολική αξία 49.370,25 ευρώ