Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η εταιρεία Αυγή Ακίνητα Α.Ε. προέβη στις 30 Νοεμβρίου 2017 σε πώληση 9.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή πώλησης 5,82 ευρώ και συνολική αξία 52.342,09 ευρώ.
Η εταιρεία Αυγή Ακίνητα Α.Ε. είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.