Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

 Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η εταιρεία Consolidated Lamda Holdings S.A., προέβη στις 26 Ιανουαρίου 2018 σε αγορά 2.351.792 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 6,65 ευρώ και συνολική αξία 15.639.416,80 ευρώ.

Η εταιρεία Consolidated Lamda Holdings S.A. είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον κ. Φώτιο Αντωνάτο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας.