Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι στις 27 Νοεμβρίου 2019:

-       η κα. Μαρία Χριστίνα Γρίβα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 4.100 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 7,200 ευρώ, συνολικής αξίας 29.520,00 ευρώ

-       o κ. Δημήτριος Καραστογιάννης, Corporate Affairs Director της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 13.700 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 7,190 ευρώ, συνολικής αξίας 98.503,00 ευρώ