Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι o κ. Martin Hirko, Chief Project Management & Construction Officer της Εταιρείας, προέβη στις 9 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 7,25 ευρώ και συνολική αξία 217.500 ευρώ.