Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2019 τα ακόλουθα πρόσωπα απέκτησαν κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, λόγω της συμμετοχής τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της:

• Ο κ. Θεόδωρος Γαβριηλίδης, Chief Investment Officer, Lamda Malls της Εταιρείας, απέκτησε 22.491 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές συνολικής αξίας 150.689,70 ευρώ.
• Η κα Μαρία Χριστίνα Γρίβα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, απέκτησε 7.512 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, συνολικής αξίας 50.330,40 ευρώ.
• Ο κ. Ζήσιμος Δανηλάτος, Διευθυντής Ανάπτυξης, Διευθυντής Project “Ελληνικό”, απέκτησε 6.084 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, συνολικής αξίας 40.762,80 ευρώ.
• Ο κ. Δημήτριος Ζωντανός, Διευθυντής Ανάπτυξης, Ελλάδα, Διευθυντής Project “Ελληνικό” της Εταιρείας, απέκτησε 12.402 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, συνολικής αξίας 83.093,40 ευρώ.
• Ο κ. Δημήτριος Καραστογιάννης, Corporate Affairs Director της Εταιρείας, απέκτησε 2.645 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, συνολικής αξίας 17.721,50 ευρώ.
• Η κα Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, Διευθύντρια Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, απέκτησε 23.729 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, συνολικής αξίας 158.984,30 ευρώ.
• Ο κ. Αλέξανδρος Κοκκίδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας, απέκτησε 7.379 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, συνολικής αξίας 49.439,30 ευρώ.
• Ο κ. Βασίλειος Μπαλούμης, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας, απέκτησε 22.892 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, συνολικής αξίας 153.376,40 ευρώ.
• Η κα Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, HR Director της Εταιρείας, απέκτησε 28.293 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, συνολικής αξίας 189.563,10 ευρώ.
• Η κα Μαρία Παπακωνσταντίνου, Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, απέκτησε 8.567 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, συνολικής αξίας 57.398,90 ευρώ.