Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη:

• στις 27 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή 8,152 ευρώ και συνολική αξία 815.200,00 ευρώ.
• στις 30 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή 8,2442 ευρώ και συνολική αξία 824.420,00 ευρώ.
• στις 31 Δεκεμβρίου 2019 σε αγορά 58.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή 8,2324 ευρώ και συνολική αξία 477.481,87 ευρώ.