Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι ο κ. Θεόδωρος Γαβριηλίδης, Chief Investment Officer L.M., της Εταιρείας, προέβη

• Στις 10 Ιανουαρίου 2020 σε αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,54 ευρώ και συνολική αξία 25.620,00 ευρώ.
• Στις 14 Ιανουαρίου 2020 σε αγορά 9.509 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,449 ευρώ και συνολική αξία 80.341,59 ευρώ.