Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

 Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε ότι στις 15 Ιανουαρίου 2020:

• Η κα Μαρία Χριστίνα Γρίβα, Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας, προέβη σε αγορά 1.744 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,4 ευρώ και συνολική αξία 14.649,60 ευρώ.
• Ο κ. Χρήστος Νικολόπουλος, Διευθυντής Επενδυτικών Ακινήτων, προέβη σε αγορά 9.700 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,42 ευρώ και συνολική αξία 81.674,00 ευρώ.
• Η κα Μαρία Παπακωνσταντίνου, Εσωτερικός Ελεγκτής, προέβη σε αγορά 4.420 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,4 ευρώ και συνολική αξία 37.128,00 ευρώ.