Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε,ότι:

  • Στις 20 Ιανουαρίου 2020, ο κ. Αλέξανδρος Κοκκίδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών Σχέσεων, προέβη σε αγορά 180 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,39 ευρώ και συνολική αξία 1.510,20 ευρώ.
  • Στις 21 Ιανουαρίου 2020, ο κ. Δημήτριος Καραστογιάννης, Corporate Affairs Director, προέβη σε αγορά 1.200 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,36 ευρώ και συνολική αξία 10.032,00 ευρώ.