Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε,ότι:

  • Στις 22 Ιανουαρίου 2020, ο κ. Δημήτριος Καραστογιάννης, Corporate Affairs Director, προέβη σε αγορά 3.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,35 ευρώ και συνολική αξία 25.050,00 ευρώ.
  • Στις 22 Ιανουαρίου 2020, ο κ. Αλέξανδρος Κοκκίδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών Σχέσεων, προέβη σε αγορά 460 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,40 ευρώ και συνολική αξία 3.864,00 ευρώ.
  • Στις 23 Ιανουαρίου 2020, ο κ. Δημήτριος Καραστογιάννης, Corporate Affairs Director, προέβη σε αγορά 2.654 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 8,33 ευρώ και συνολική αξία 22.113,36 ευρώ.