Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2020:

  • ο κ. Ζήσιμος Δανηλάτος, Διευθυντής Ανάπτυξης, Διευθυντής Project "Ελληνικό" προέβη σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 7,4 ευρώ και συνολική αξία 74.000,00 ευρώ.
  • ο κ. Δημήτριος Ζωντανός, Διευθυντής Ανάπτυξης, Διευθυντής Project "Ελληνικό" Ελλάδα, προέβη σε αγορά 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή κτήσης 7,582138 ευρώ και συνολική αξία 37.910,69 ευρώ.