Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι η εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ», προέβη στις 27 Φεβρουαρίου 2020 σε αγορά 4.155 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή αγοράς 7,215 ευρώ και συνολική αξία 29.980,84 ευρώ.

Σημειώνεται ότι η ΦΑΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με την κα Μελίνα Σωτηρία Παΐζη, New Malls & Ventures Director της Εταιρείας.