Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι εκ παραδρομής του χειριστή, ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, απέκτησε 50.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, σε μέση τιμή αγοράς 7,012475 ευρώ και συνολική αξία 350.623,75 ευρώ στις 27 Φεβρουαρίου 2020, οι οποίες πωλήθηκαν την αμέσως επόμενη μέρα, ήτοι στις 28 Φεβρουαρίου 2020, με μέση τιμή πώλησης 6,883071 ευρώ και συνολική αξία 344.153,55 ευρώ.