Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

 

Η LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε, ότι η εταιρεία με διακριτικό τίτλο «HOUSEMARKET A.E.»:

-       στις 11 Δεκεμβρίου 2020, προχώρησε σε πώληση 264 κοινών ανώνυμων ομολογιών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 267.421,19 ευρώ.

-       στις 14 Δεκεμβρίου 2020, προχώρησε σε πώληση 72 κοινών ανώνυμων ομολογιών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 72.940,42 ευρώ.

Η HOUSEMARKET A.E. είναι κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (26) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, νομικό πρόσωπο, που έχει στενό δεσμό με τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.