Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 11 Μαίου 2021 ο κ. Στυλιανός Παναγιώτης Παγανόπουλος, Technical Advisor, Finance, TRT Hellinikon, προέβη σε αγορά 4.139 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή αγοράς 7,3991 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 30.624,86 ευρώ.