Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

 

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι στις 10 Ιουνίου 2021 ο κ. Χαράλαμπος Γκορίτσας, CFO, προέβη σε αγορά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή αγοράς 7,4434 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 74.434,00 ευρώ.