Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι την 09.10.2023 ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, προέβη σε αγορά 170 Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) λήξης Δεκεμβρίου 2023 με υποκείμενο προϊόν μετοχές της Εταιρείας. Το μέγεθος του κάθε ΣΜΕ αντιστοιχεί σε 100 μετοχές. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε €101.660,00 με μέση τιμή αγοράς €5,98.