Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι την 12.12.2022 η κα Καλυψώ Μαρία Νομικού, ανεξάρτητο μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., προέβη σε μετακύλιση θέσης 200 Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ), με υποκείμενο προϊόν μετοχές της Εταιρείας, λήξης Δεκεμβρίου 2023 (συνολικής αξίας €136.000 και μέση τιμή €6,80), με νέα ημερομηνία λήξης Μαρτίου 2024 (συνολικής αξίας €138.200 και μέση τιμή €6,91). Το μέγεθος του κάθε ΣΜΕ αντιστοιχεί σε 100 μετοχές.