Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι o κος Θεόδωρος Γκλαβάς προέβη στις 15.10.2009 σε πώληση 824 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 6.840,36 ευρώ.

Ο κος Θεόδωρος Γκλαβάς είναι κατά την έννοια του Ν.3340/2005, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με την κα Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, Διευθύντρια Ακίνητης Περιουσίας της Εταιρείας.