Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Μαρούσι, 24 Απριλίου 2024

Η LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε, ότι την 22.04.2024 ο κ. Δημήτρης Καραστογιάννης Chief Corporate Affairs & Business Development Officer, προέβη σε πώληση 5.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, με μέση τιμή €7,061 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής €35.305,00.