Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Consolidated Lamda Holdings S.A. προέβη στις 21.12.2009 σε αγορά 1.600 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 11.613,60 ευρώ.

Η Consolidated Lamda Holdings S.A. είναι κατά την έννοια του Ν.3340/2005, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Φ. Αντωνάτο, Ε.L. Bussetil και Π. Καλαντζή, οι οποίοι είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου