Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η εταιρεία LAMDA Development S.A. (“η Εταιρεία”) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3556/2007 και Ν.3340/2005, καθώς και της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. (“η Τράπεζα”) στις 09.06.2011 απέκτησε συνολικά 161.233 κοινές ονομαστικές μετοχές συνεπεία της πρόσφατης συγχώνευσης με απορρόφηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ., στην οποία ανήκαν οι εν λόγω μετοχές.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα είναι, κατά την έννοια του Ν.3340/2005, νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τους κ.κ. Φ. Αντωνάτο και Ε.L. Bussetil, οι οποίοι είναι μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της Εταιρείας και της Τράπεζας.»