Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας (Ν.3556/2007): Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η LAMDA Development S.A. (εφεξής «η Εκδότρια») γνωστοποιεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, δυνάμει σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα»), ότι στις 20 Ιουνίου 2014, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Eκδότριας, κατήλθε του ορίου του 5%.

Σημειώνεται ότι στις 19 Ιουνίου 2013, ημερομηνία προηγούμενης γνωστοποίησης, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. κατείχε ποσοστό 5,92% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας που αντιστοιχούσε σε 2.621.633 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Η σχετική γνωστοποίηση είχε υποβληθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ΤΧΣ), ως η απώτατη μητρική εταιρεία της Τράπεζας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.