Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας (Ν.3556/2007): Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η LAMDA Development S.A. σε συνέχεια της από 11.7.2014 ανακοίνωσής της, και κατόπιν σχετικών γνωστοποιήσεων που της υποβλήθηκαν στις 15.7.2014 και 16.7.2014, διευκρινίζει ότι η Εταιρεία GSO Capital Partners LP ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου των επτά επενδυτικών κεφαλαίων υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστής ή σύμβουλος αυτών. Η εταιρεία GSO Advisor Holdings L.L.C. είναι ο «γενικός εταίρος» (general partner) της εταιρείας GSO Capital Partners LP. Η εταιρεία Blackstone Holdings I L.P. είναι το μοναδικό μέλος της εταιρείας GSO Advisor Holdings L.L.C. H εταιρεία Blackstone Holdings I/II GP Inc. είναι ο «γενικός εταίρος» (general partner) της εταιρείας Blackstone Holdings I L.P. Η εταιρεία The Blackstone Group L.P. είναι ο ελέγχων μέτοχος της εταιρείας Blackstone Holdings I/II GP Inc. Η εταιρεία Blackstone Group Management L.L.C. είναι ο «γενικός εταίρος» (general partner) της εταιρείας The Blackstone Group L.P. και υπ’ αυτή της την ιδιότητα συνιστά το απώτατο ελέγχον νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα των ως άνω αναφερόμενων εταιρειών, ενώ η ίδια ελέγχεται από το συνιδρυτή, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) αυτής κ. Stephen A. Schwarzman.