Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας (Ν.3556/2007): Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετοχών σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η LAMDA Development S.A. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του N.3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που της υποβλήθηκε, ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2017 το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία VOXCOVEHOLDINGSLTD απέκτησε άμεσα 10.227.206 μετοχές, ήτοι 12,83% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι το ως άνω νομικό πρόσωπο ελέγχεται σε ποσοστό 50% από την GREYSQUIRRELLTD – 100% θυγατρική της OLYMPIA GROUPA.E. – και σε ποσοστό 50% από την VNKCAPITALLTD.