ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

H εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» και διακριτικό τίτλο «LAMDA Development S.A.», σύμφωνα με το N.3556/2007, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4374/2016 (ΦΕΚ Α΄ 50/01.04.2016), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το κράτος-μέλος καταγωγής αυτής είναι η Ελλάδα.