Ανακοίνωση σχετικά με την ενδεχόμενη υπέρβαση ορίου 25% για την αγορά ιδίων μετοχών

ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
-

Η LAMDA Development S.A. στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (συνεδρίαση της 22.05.2008) και του Διοικητικού Συμβουλίου (συνεδριάσεις της 22.05.2008 και 17.02.2009) και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του υπ’ αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι προτίθεται να διενεργήσει κατά τη χρονική περίοδο από 30 Απριλίου 2009 έως 31 Ιουλίου 2009 αγορές ιδίων μετοχών με τις οποίες ενόψει και της χαμηλής ρευστότητας της σχετικής αγοράς, ενδεχομένως να υπερβεί το όριο του 25% επί του ημερήσιου όγκου, όπως αυτό προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου. Η ενδεχόμενη υπέρβαση δε θα ανέρχεται σε καμία περίπτωση άνω του 50% του ημερήσιου όγκου, όπως αυτός προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του υπ’ αριθμ.2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.