Ανακοίνωση Stock Option

Η εταιρεία LAMDA Development S.A., σε συνέχεια της από 30.11.2009 ανακοίνωσής της στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.06.2006 Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, όπως αυτό ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την περίοδο από 01.12.2009 μέχρι 15.12.2009 δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών.