Ανακοίνωση σύμφωνα με τα άρθρα 9, παρ. 5 και 21 του Ν.3556/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
-

Η «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (εφεξής "η Εταιρία"), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9, παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, η οποία αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 29.04.2014 και εξειδικεύτηκε με την από 18.06.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, και

(β) την από 22.07.2014 έναρξη διαπραγμάτευσης των 35.294.117 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε €23.911.939,20 και διαιρείται σε 79.706.464 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ύψους € 146,5 εκατ. μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους €3,5 εκατ. θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.2 του από 19.6.2014 Ενημερωτικού Δελτίου.

Μαρούσι, 24.07.2014