Απάντηση σε ερώτημα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

Η LAMDA Development S.A. (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συνέχεια δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και σε απάντηση σχετικού ερωτήματος που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο διερεύνησης νέων πιθανών συνεργασιών στο χώρο των ακινήτων σε εφαρμογή της στρατηγικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, έχει προβεί σε προκαταρκτικές συζητήσεις – μεταξύ άλλων – και με την Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ.
Σε κάθε περίπτωση, δεν υφίσταται επί του παρόντος συγκεκριμένο αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ούτε εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των όποιων συζητήσεων.

Η Εταιρεία θα προβεί σύμφωνα με το νόμο, αμελλητί, στις απαραίτητες ανακοινώσεις για την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.