Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
-

Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια προηγουμένων ενημερώσεων σχετικά με τη σύμβαση μεταβίβασης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» (εφεξής η «Σύμβαση»), η «LAMDA DEVELOPMENT S.A.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συνεπεία του από 07.06.2016 Μνημονίου Συναντίληψης, αφενός μεν η καταβολή του τιμήματος καθίσταται εμπροσθοβαρής και ως εκ τούτου το 51% του τιμήματος θα καταβληθεί εντός δύο ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών, αφετέρου δε, θα επιταχυνθούν οι επενδύσεις, προκειμένου ποσοστό 80% να υλοποιηθεί εντός δώδεκα ετών, με παράλληλη ανάπτυξη έργων κοινωφελούς χαρακτήρα, εκτιμώμενου προϋπολογισμού €1,5 δις.
Για τις υπόλοιπες παραμέτρους της Σύμβασης είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, τόσο οι παλαιότερες ανακοινώσεις της Εταιρείας επί του συγκεκριμένου θέματος, όσο και το από 07.06.2016 Δελτίο Τύπου της.