Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
-

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, στην έδρα της Εταιρείας, στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας, αρ. 37Α), παρέστησαν νόμιμα 50 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 45.152.327 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 79.721.775 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 56,64% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Δεδομένου ότι η «VOXCOVEHOLDINGSLTD», που κατέχει σήμερα ποσοστό 12,83% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατόπιν ενάσκησης σχετικού δικαιώματος εκ των άρθρων 10 του Καταστατικού της Εταιρείας και 18§3 του Κ.Ν. 2190/ 1920 προχώρησε στον διορισμό του κ. Ιωάννη Καραγιάννη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση συνήλθε για να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των Ανεξάρτητων Μελών του.

Κατόπιν του ως άνω διορισμού του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πενταετούς θητείας, αποτελούμενο από δέκα μέλη, εκ των οποίων τα εννέα εξελέγησαν από την παρούσα Γενική Συνέλευση, ενώ το δέκατο είναι το διορισμένο, κατά τα ανωτέρω, μέλος, κ. Ιωάννης Καραγιάννης. Επομένως, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους:

- Αναστάσιο Γιαννίτση

- Ευάγγελο Χρόνη

- Οδυσσεύ Αθανασίου

- Φώτιο Αντωνάτο

- Δημήτριο Αφεντούλη

- Ευτύχιο Βασιλάκη

- Γεώργιο Γεράρδο

- Οδυσσέα Κυριακόπουλο

- Ευγενία Παΐζη

- Ιωάννη Καραγιάννη.

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν από τη Συνέλευση, οι κ.κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, Γεώργιος Γεράρδος και Οδυσσέας Κυριακόπουλος.

ΥΠΕΡ 44.541.916 μετοχές (98,65%)
ΚΑΤΑ 610.411 μετοχές (1,35 %)
ΑΠΟΧΗ 0 μετοχές (0,00 %)