Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23/6/06

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
-

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 23 Ιουνίου 2006, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας LAMDA Development S.A. Στη Συνέλευση παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 24 Μέτοχοι, που αντιπροσώπευαν 36.822.994 Μετοχές και Δικαιώματα Ψήφου, ήτοι το 83,63% επί του συνόλου των 44.029.950 μετοχών της Εταιρείας και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

  1. Εγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005, καθώς και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Διάθεση αποτελεσμάτων. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης, από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31η Δεκεμβρίου 2005, καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Εγκρίθηκε, επίσης, η διάθεση αποτελεσμάτων, ενώ αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος λόγω μεταφοράς ζημιών από προηγούμενες χρήσεις.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005.
  3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τον έλεγχο της 29ης εταιρικής χρήσης (από 1ης Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2006) με αμοιβή μέχρι €60.000.
  4. Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
  5. Εγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο προσωπικό επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την εταιρεία με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Εγκρίθηκε το πρόγραμμα διάθεσης μετοχών (stock option plan) στο προσωπικό της Εταιρείας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στο προσωπικό επιχειρήσεων συνδεδεμένων με την Εταιρεία με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης ανακλήθηκε η, από 16/06/2004, αντίστοιχη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της Eταιρείας.
  6. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και το Π.Δ. 14/1993, όπως ισχύουν. Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10%, με κατώτατη τιμή €2 και ανώτατη τιμή μέχρι €10 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και το Π.Δ. 14/1993, προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής.
  7. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας – Κωδικοποίηση: άρθρο 5 - μετοχικό κεφάλαιο. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 – μετοχικό κεφάλαιο, του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και η κωδικοποίηση αυτού.
  8. Επικύρωση εκλογής Μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Γεώργιου Παπαγεωργίου ως εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Λάμπρου Αναγνωστόπουλου.
  9. Θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης – Εσωτερικός έλεγχος. Επικυρώθηκε η από 26-5-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί επανασυγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου με μέλη τους κ.κ. Ε. Μ. Bussetil, Σπ. Θεοδωρόπουλο και Πρόεδρο τον κ. Π. Καλαντζή, καθώς και η ανάθεση των καθηκόντων του εσωτερικού ελεγκτή στην κα Μαρία Παπακωνσταντίνου.