Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
-

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι σήμερα 24 Μαΐου 2007 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Athens Hilton, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν 32 μέτοχοι εκπροσωπούντες 30.153.744 μετοχές, ήτοι ποσοστό 65.485% επί συνόλου 44.029.950 κοινών ονομαστικών μετοχών. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εγκρίθηκαν με 30.153.744 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης, από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση του άρθρου 11α του N.3371/2005 και το σχετικό Πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αποφασίσθηκε η διανομή μερίσματος 0,23 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Τρίτη 29 Μαΐου 2007. Από την Τετάρτη 30 Μαΐου 2007, ημέρα αποκοπής, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος.

Ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους ορίσθηκε η Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007. Η καταβολή του μερίσματος από την πληρώτρια τράπεζα EFG Eurobank Εrgasias, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 329 του Κανονισμού του Χ.Α. και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α.

2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους ή για όσες μετοχές τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων μετόχων.

3. Για όσους εκ των μετόχων για διάφορους λόγους δεν καταστεί δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από τις 14 Ιουνίου 2007 μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας EFG Eurobanκ Εrgasias.

Η είσπραξη του μερίσματος για τις περιπτώσεις 2 & 3, θα είναι δυνατή μέχρι και την 31.12.2012 και θα πραγματοποιείται με την κοινοποίηση του Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή – Σ.Α.Τ.) και την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Η είσπραξη μερίσματος από τρίτο πρόσωπο θα είναι δυνατή εφόσον προσκομίζεται επιπλέον και αντίστοιχη εξουσιοδότηση με τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου και του εξουσιοδοτούμενου προσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Επίσης, αποφασίσθηκε η καταβολή συνολικού ποσού ευρώ 450.000, το οποίο έχει επιβαρύνει τη χρήση 2006 και θα διανεμηθεί σε μέλη της διοικητικής ομάδας της Εταιρείας.

2. Απηλλάγησαν με 30.153.744 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.

3. Εξελέγησαν με 30.153.744 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ως τακτικός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Μιχαλάτος Κωνσταντίνος (ΑΜΣΟΕΛ 17701) και ως αναπληρωματικός ο κ. Ριρής Κυριάκος (ΑΜΣΟΕΛ 1211) της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εγκρίθηκε η αμοιβή τους για το 2007, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 91.000,00.

4. Εξελέγη με 30.152.284 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99.995% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, νέο δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τα υπάρχοντα οκτώ μέλη κ.κ. Απόστολο Ταμβακάκη, Ευάγγελο Χρόνη, Γεώργιο Παπαγεωργίου, Emmanuel Leonard Bussetil, Πέτρο Καλαντζή, Δημήτριο Παπαλεξόπουλο, Φώτιο Αντωνάτο, Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, και δύο νέα μέλη, τους κ.κ. Γεώργιο Γεράρδο και Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο. Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν από τη Συνέλευση οι κ.κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος Γεράρδος και Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.

5. Εγκρίθηκαν με 30.152.284 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99.995% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920), ως ακολούθως:

Για τη χρήση 2006

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. συνολικού ποσού ευρώ 379.406,26

Για τη χρήση 2007

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού μέχρι ευρώ 395.000,00

- Ετήσια αμοιβή σε κάθε μέλος Δ.Σ., ποσού ευρώ 7.000,00

- Ετήσια αμοιβή σε κάθε μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ποσού ευρώ 1.000,00

- Ετήσια αμοιβή σε κάθε μέλος της Επιτροπής Αμοιβών, ποσού ευρώ 1.000,00

- Ετήσια αμοιβή για κάθε μέλος της Επιτροπής Ορισμού Υποψηφίων & Εταιρικής Διακυβέρνησης, ποσού ευρώ 1.000,00

6. Αποφασίσθηκε με 30.153.744 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και παρεπόμενα του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 12 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου αυτών, με κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 2 και ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 18 ευρώ ανά μετοχή. Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα λαμβάνονται υπόψη και οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, των οποίων η Εταιρεία θα είναι κυρία. Επίσης η Εταιρεία προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού.