Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης LAMDA Development S.A.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
-

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι σήμερα 22 Μαΐου 2008 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο King George Palace, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν 42 μέτοχοι εκπροσωπούντες 29.389.229 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,75% επί συνόλου 44.029.950 κοινών ονομαστικών μετοχών. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επεξηγηματικής Έκθεσης του άρθρου 4, παρ.7 & 8, του N. 3556/2007 και του σχετικού Πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν με 29.357.269 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,89% εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης, από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Έκθεση του άρθρου 4 παρ.7&8 του N.3556/2007 και το σχετικό Πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.

Απαλλάχθηκαν με 29.389.229 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξελέγησαν με 29.379.707 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,97% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, ως τακτικός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Μιχαλάτος Κωνσταντίνος (ΑΜΣΟΕΛ 17701) και ως αναπληρωματικός ο κ. Ριρής Κυριάκος (ΑΜΣΟΕΛ 1211) της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εγκρίθηκε η αμοιβή τους για το 2008, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 104.000.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν με 29.379.707 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 99,97% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920), ως ακολούθως:

Για τη χρήση 2007

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 410.204,26

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 70.000

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Eπιτροπών, συνολικού ποσού ευρώ 9.000

Για τη χρήση 2008

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού μέχρι ευρώ 415.000

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 70.000

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Eπιτροπών, συνολικού ποσού ευρώ 9.000

5. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αποφασίσθηκε με 29.389.229 ψήφους, ήτοι πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 12 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 2 και ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 18 ευρώ ανά μετοχή. Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα λαμβάνονται υπόψη και οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, των οποίων η Εταιρεία θα είναι κυρία. Η Εταιρεία προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού.