Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
-

Η LAMDA Development S.A. ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου 2009, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 30 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 29.698.145 μετοχές, ήτοι ποσοστό 67,45% επί συνόλου 44.029.950 κοινών ονομαστικών μετοχών. Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν με 29.639.550 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,80% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008.

Απαλλάχθηκαν με 29.698.145 ψήφους, ήτοι με παμψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Δεκεμβρίου 2008.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξελέγη με 29.688.623 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,97% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31 Δεκεμβρίου 2009 η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από την οποία ορίστηκαν οι κ.κ. Σούρμπης Δημήτριος (ΑΜΣΟΕΛ 16891) ως τακτικός Ελεγκτής Λογιστής και ο κ. Τζαβέλλας Χρήστος (ΑΜΣΟΕΛ 17951) ως αναπληρωματικός Ελεγκτής Λογιστής και εγκρίθηκε η αμοιβή τους για το 2009, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 109.700,00.

4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του.

Εξελέγη με 29.698.145 ψήφους, ήτοι με παμψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, νέο ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τα υπάρχοντα δέκα μέλη κ.κ. Γεώργιο Παπαγεωργίου, Απόστολο Ταμβακάκη, Φώτιο Αντωνάτο, Emmanuel Leonard Bussetil, Γεώργιο Γεράρδο, Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο, Πέτρο Καλαντζή, Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, Δημήτριο Παπαλεξόπουλο, Ευάγγελο Χρόνη, και ένα νέο μέλος, τον κ. Οδυσσέα Αθανασίου.

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν από τη Συνέλευση οι κ.κ. Δημήτριος Παπαλεξόπουλος, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, Γεώργιος Γεράρδος και Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν με 29.628.894 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,77% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920), ως ακολούθως:

Για τη χρήση 2008

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 606.328,99.

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., ευρώ 7.000,00 σε κάθε μέλος Δ.Σ.

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών, ευρώ 1.000,00 σε κάθε μέλος των επιτροπών.

Για τη χρήση 2009

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού μέχρι ευρώ 550.000,00.

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., ευρώ 7.000,00 σε κάθε μέλος Δ.Σ.

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών, ευρώ 1.000,00 σε κάθε μέλος των επιτροπών.

6. Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.

Εγκρίθηκε με ψήφους 29.698.145, ήτοι με παμψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, η σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008, η οποία απαρτίζεται από τους:

Πέτρο Καλαντζή, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Emmanuel Leonard Bussetil, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Γεώργιο Γεράρδο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

7. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αποφασίσθηκε με 29.698.145 ψήφους, ήτοι με παμψηφία 100% των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων, η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 2 και ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 18 ευρώ ανά μετοχή. Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα λαμβάνονται υπόψη και οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, των οποίων η Εταιρεία θα είναι κυρία. Η Εταιρεία προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού.

Τέλος σημειώνεται, ότι η Διοίκηση της Εταιρείας παρουσίασε τους στόχους ανάπτυξης και τη στρατηγική της, που συνοψίζονται στα ακόλουθα:

- Περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας των υπαρχουσών επενδύσεων.

- Επαναξιολόγηση των επιμέρους στρατηγικών που αφορούν στις νέες επενδύσεις με γνώμονα τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησής της.

- Στρατηγική νέων επενδύσεων στην Ελλάδα σε αναπτύξεις που σχετίζονται με εμπορικές χρήσεις, καθώς και μακροπρόθεσμα σε αναπτύξεις υψηλής ποιότητας παραθεριστικών συγκροτημάτων. Επίσης, η Εταιρεία επιδιώκει την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς έργων Παραχώρησης, Μακροχρόνιας Μίσθωσης και Σ.Δ.Ι.Τ.

- Συνέχιση και ενδυνάμωση των στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς και με Ελληνικούς ομίλους, καθώς και προσεκτική δραστηριοποίηση σε νέες αγορές.