Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
-

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 18.6.2013, στο Μαρούσι, στο εμπορικό κέντρο «The Mall Athens»,, στον κινηματογράφο Village, Αίθουσα Europa 05, παρέστησαν νόμιμα 19 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 32.571.291 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 44.267.700 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 73,58 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ

32.571.291

μετοχές

(100,00%)

ΚΑΤΑ

0

μετοχές

(0,00%)

ΑΠΟΧΗ

0

μετοχές

(0,00%)

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012.

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012.

ΥΠΕΡ

32.571.291

μετοχές

(100,00%)

ΚΑΤΑ

0

μετοχές

(0,00%)

ΑΠΟΧΗ

0

μετοχές

(0,00%)

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξελέγη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2013 η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 110.000,00.

ΥΠΕΡ

32.571.291

μετοχές

(100,00%)

ΚΑΤΑ

0

μετοχές

(0,00%)

ΑΠΟΧΗ

0

μετοχές

(0,00%)

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920), ως ακολούθως:

Για τη χρήση 2012

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 626.600,00

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 115.000,00

Για τη χρήση 2013

Συνολικές ετήσιες αμοιβές αντίστοιχες με αυτές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2012 και σε συμφωνία με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ

32.560.042

μετοχές

(99,97%)

ΚΑΤΑ

11.249

μετοχές

(0,03%)

ΑΠΟΧΗ

0

μετοχές

(0,00%)

5. Αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Αποφασίσθηκε η απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα η Εταιρεία θα δικαιούται εντός 24 μηνών από σήμερα να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών μέχρι του ενός δεκάτου (1/10) του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 0,30 και ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των ευρώ 14,00 ανά μετοχή. Για τον υπολογισμό του ενός δεκάτου (1/10) θα λαμβάνονται υπόψη και οι ήδη αγορασθείσες μετοχές, των οποίων η Εταιρεία είναι κυρία. Η Εταιρεία προτίθεται να συμμορφωθεί σε σχέση με τη διενέργεια της αγοράς των ως άνω μετοχών, με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής σχετικά με την τιμή και τον όγκο των αγορών, καθώς και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 παρ. 1 του ίδιου Κανονισμού.

ΥΠΕΡ

32.571.291

μετοχές

(100,00%)

ΚΑΤΑ

0

μετοχές

(0,00%)

ΑΠΟΧΗ

0

μετοχές

(0,00%)