Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 5-6-2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
-

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα 5 Ιουνίου 2014, στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα «Γαλαξίας», παρέστησαν νόμιμα 24 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 32.745.904 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 44.412.347 κοινών ονομαστικών μετοχών και υπήρξε απαρτία 73,73% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΥΠΕΡ

32.685.838

μετοχές

(99,82%)

ΚΑΤΑ

0

μετοχές

(0,00%)

ΑΠΟΧΗ

60.066

μετοχές

(0,18%)

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

ΥΠΕΡ

32.745.904

μετοχές

(100,00%)

ΚΑΤΑ

0

μετοχές

(0,00%)

ΑΠΟΧΗ

0

μετοχές

(0,00%)

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Εξελέγη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 η Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΖΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και εγκρίθηκε η αμοιβή της για το 2014, η οποία θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 108.000,00.

ΥΠΕΡ

32.685.838

μετοχές

(99,82%)

ΚΑΤΑ

60.066

μετοχές

(0,18%)

ΑΠΟΧΗ

0

μετοχές

(0,00%)

4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/ 1920.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920), ως ακολούθως:

Για τη χρήση 2013

- Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 745.527,48.

- Αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., συνολικού ποσού ευρώ 115.000,00

Για τη χρήση 2014

Αμοιβές εκτελεστικών μελών Δ.Σ. αντίστοιχες με αυτές που καταβλήθηκαν κατά τη χρήση 2013, και αμοιβές μελών Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δ.Σ., για συνολικό ποσό μέχρι ευρώ 200.000,00 σε συμφωνία με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Εταιρείας.

ΥΠΕΡ

32.671.743

μετοχές

(99,77%)

ΚΑΤΑ

74.161

μετοχές

(0,23%)

ΑΠΟΧΗ

0

μετοχές

(0,00%)

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Ανακοινώθηκε η παραίτηση του κ. Emmanuel Leonard Bussetil, μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και εξελέγη νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους:

- Δρ. Πέτρο Καλαντζή

- Ευάγγελο Χρόνη

- Οδυσσέα Αθανασίου

- Φώτιο Αντωνάτο

- Δημήτριο Πολίτη

- Γεώργιο Γεράρδο

- Θεοδώρα Ζερβού

- Οδυσσέα Κυριακόπουλο

- Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν από τη Συνέλευση, οι κ.κ. Γεώργιος Γεράρδος, Οδυσσέας Κυριακόπουλος και Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.

ΥΠΕΡ

32.671.743

μετοχές

(99,77%)

ΚΑΤΑ

74.161

μετοχές

(0,23%)

ΑΠΟΧΗ

0

μετοχές

(0,00%)

6. Εκλογή νέων μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.

Ορίστηκαν νέα μέλη στην Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν.3693/2008. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται πλέον από τους κ.κ.

- Δρ. Πέτρο Καλαντζή, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

- Οδυσσέα Κυριακόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

- Δημήτριο Πολίτη, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

ΥΠΕΡ

32.743.106

μετοχές

(99,99%)

ΚΑΤΑ

2.798

μετοχές

(0,01%)