Αποτελέσματα 12μήνου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορικής - 26/03/2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

Αύξηση σε ποσοστό 7% παρουσιάζει η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ Φόρων (Net Asset Value) που ανήλθε σε €485,8 εκατ. έναντι €454,6 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αύξηση αυτή κρίνεται σημαντική, δεδομένης της οικονομικής επιβράδυνσης που χαρακτήρισε το 2008 σε διεθνές επίπεδο. Τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε €60,1 εκατ. παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 1%.

Τα ενοποιημένα επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα του ομίλου (Recurring EBITDA), δηλαδή προ μεταβολών εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα και άλλων μη επαναλαμβανομένων στοιχείων, αποσβέσεων, τόκων και φόρων, ανήλθαν σε €29,1 εκατομμύρια, ποσό αυξημένο κατά 25% από το αντίστοιχο του οικονομικού έτους 2007. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας σαν αποτέλεσμα της ευρείας αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό των εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων, καθώς και από τη βελτίωση των λειτουργικών κερδών της Μαρίνας Φλοίσβου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) ΑΝΑ ΑΚΙΝΗΤΟ :

(ποσά σε € εκατ.)

2008

2007

Μεταβολή

“The Mall Athens”

32

29,5

8,5%

“Mediterranean Cosmos”

14,1

13,0

8,5%

“Golden Hall”

1

-

-

Μαρίνα Φλοίσβου

3,2

-0,8

-

Κτίρια Γραφείων

3,8

3,9

-2,5%

Σύνολο

54,1

45,6

18,6%

Τα μεγέθη αφορούν το 100% της λειτουργίας των ακινήτων (όχι τα ενοποιημένα)

 

Σημαντική βελτίωση εμφάνισε η απόδοση των δύο εμπορικών κέντρων “The Mall Athens” και “Mediterranean Cosmos” που έχουν ήδη καταξιωθεί στην αγορά. Η αύξηση του κύκλου εργασιών των καταστημάτων ανήλθε σε 4% για το The Mall Athens και 10% για το Mediterranean Cosmos, παρά τη μείωση του συνόλου των λιανικών πωλήσεων στην Ελλάδα το 2008. Ανάλογη ήταν η αύξηση και στην επισκεψιμότητα, η οποία ανήλθε για το σύνολο του 2008 σε περίπου 12 εκατ. και 8,5 εκατομμύρια επισκέπτες αντίστοιχα (ποσοστιαία αύξηση 10% και 5% αντίστοιχα).

 

Επιτυχημένη ήταν και η λειτουργία κατά το μήνα Δεκέμβριο του προηγουμένου έτους του νέου εμπορικού κέντρου “Golden Hall”, στις εγκαταστάσεις του πρώην Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) στην Αθήνα. Η έναρξη λειτουργίας του πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου του 2008 και είναι 100% μισθωμένο σε εταιρείες που αντιπροσωπεύουν αναγνωρισμένα Ελληνικά και διεθνή brand names. To Golden Hall φιλοξενεί συνολικά 131 καταστήματα στα 41.000 τμ GLA, ενώ διαθέτει και 1.400 υπόγειες θέσεις parking. Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου εμπορικού κέντρου, πέραν της συμβολής στην αύξηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού επηρεάζει πλέον θετικά και την επαναλαμβανόμενη κερδοφορία του Ομίλου.

 

Θετικές παρουσιάζονται οι πρώτες ενδείξεις το 2009 όσον αφορά τη λειτουργική απόδοση των ακινήτων μας εν μέσω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Η επισκεψιμότητα στο “The Mall Athens” και στο “Mediterranean Cosmos” παρουσιάζει αύξηση κατά 20% και 5% αντίστοιχα για το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επίσης, ικανοποιητικά κινείται και ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσιάζοντας μία μέση αύξηση κατά 1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Για το Golden Hall, αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρώτο τρίμηνο της λειτουργίας του (Δεκέμβριος 2008-Φεβρουάριος 2009), ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων ανήλθε περίπου στα €42 εκατομμύρια, εντός των αρχικών μας προβλέψεων.

 

Επίσης, θετική εξέλιξη αποτελεί η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της Μαρίνας Φλοίσβου. Το 2008 ήταν η πρώτη οικονομική χρήση με θετικά επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε €3,2 εκατομμύρια. Η πληρότητα των λιμενικών αλλά και των χερσαίων δραστηριοτήτων ανέρχεται στο 100% ενώ οι θέσεις ελλιμενισμού είναι 250. Η επισκεψιμότητα στο χερσαίο τμήμα της Μαρίνας, όπου φιλοξενούνται 36 επιχειρήσεις και καταστήματα σε έκταση 3.000 τμ GLA, κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, κάνοντας τη Μαρίνα σημείο αναφοράς. Ο συνολικός κύκλος εργασιών ανέρχεται στα €11,9 εκατ., το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (€9,4 εκατ.) αφορά έσοδα ελλιμενισμού.

Τα Ενοποιημένα Αποτελέσματα του Ομίλου μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €60,1 εκατ. έναντι €59,6 εκατομμύρια το 2007. Πέρα από την κατά €17,4 εκατομμύρια μικρότερη θετική μεταβολή της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων συγκριτικά με το προηγούμενο έτος 2007, τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από την αύξηση των μη κεφαλαιοποιημένων εξόδων που προήλθαν από την ανάπτυξη του Golden Hall, καθώς και από την άνοδο των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων κατά €5,8 εκατομμύρια λόγω του υψηλότερου δανεισμού, απόρροια της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου. Θετική επίπτωση στα καθαρά κέρδη είχε η μείωση του φόρου εισοδήματος κατά περίπου €13 εκατομμύρια λόγω της μείωσης του φορολογικού συντελεστή από το 25% σε 20% σταδιακά κατά την επόμενη πενταετία.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.)

2008

2007

Μεταβολή

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV)

485,8

454,6

6,9%

Αποτελέσματα μετά Φόρων & Δικαιωμάτων Μειοψηφίας

60,1

59,6

1%

Μεταβολή Εύλογης Αξίας Ακινήτων

48,2

65,6

-26,6%

E.B.I.T.D.A.

93,3

110,4

-15,5%

Η μεταβολή της εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα το 2008 ανήλθε σε €48,2 εκατομμύρια- συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας του Golden Hall- σε σύγκριση με €65,6 εκατομμύρια το προηγούμενο έτος. Ακολουθώντας την παγκόσμια τάση της αύξησης των συντελεστών κεφαλαιοποίησης, οι αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου στην εύλογη αξία τους έχουν μέσο όρο καθαρής αρχικής απόδοσης (initial net yield) 7,2% τόσο στα εμπορικά κέντρα όσο και στα κτίρια γραφείων. Οι αποδόσεις αυτές συγκρίνονται με 6,4% και 6,6% αντίστοιχα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 και θεωρούνται συντηρητικές με βάση την ποιότητα των επενδυτικών ακινήτων, τους όρους μίσθωσης και την φερεγγυότητα των μισθωτών.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Loan to Value”) ανέρχεται στο 46%, που υποδηλώνει την συντηρητική προσέγγιση της εταιρείας μας στη χρήση δανειακών κεφαλαίων. Ήδη, ο συγκεκριμένος δείκτης περιορίστηκε στο 39% εντός του 2009. Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει σημαντική ρευστότητα €177 εκατομμύρια στο τέλος του 2008 (η οποία αυξήθηκε στα €255 το πρώτο δίμηνο του 2009) που προέρχεται τόσο από ίδια κεφάλαια όσο και από τραπεζικό δανεισμό για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού μας προγράμματος αλλά και για να εκμεταλλευθεί επενδυτικές ευκαιρίες που πιθανόν να προκύψουν στο εγγύς μέλλον σαν απόρροια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Τέλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της LAMDA Development αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εσόδων:

€ εκατ.

Εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας

Πωλήσεις Ακινήτων

Λοιπές Υπηρεσίες Ακινήτων

ΣΥΝΟΛΟ

2008

60,6

5,5

8,7

74,8

2007

47,4

28,1

11,4

86,9

Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση κτιρίου γραφείων της θυγατρικής εταιρείας LOV που πραγματοποιήθηκε εντός του 2007.

Οι στόχοι ανάπτυξης και στρατηγικής της εταιρείας συνοψίζονται ως ακολούθως:

· Περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας των υπαρχουσών επενδύσεων.

· Επαναξιολόγηση των επιμέρους στρατηγικών που αφορούν στις νέες επενδύσεις με γνώμονα τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησής μας.

· Στρατηγική νέων επενδύσεων στην Ελλάδα σε αναπτύξεις που σχετίζονται με εμπορικές χρήσεις (malls, outlets, big boxes) καθώς και μακροπρόθεσμα σε αναπτύξεις υψηλής ποιότητας παραθεριστικών συγκροτημάτων. Επίσης, η εταιρεία επιδιώκει την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς έργων Σ.Δ.Ι.Τ.

· Συνέχιση και ενδυνάμωση των στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς και με Ελληνικούς ομίλους καθώς και προσεκτική δραστηριοποίηση σε νέες αγορές.

Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του έτους 2008 θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες Έθνος και Ναυτεμπορική στις 27/03/2009 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lamdadev.com και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.