Αποτελέσματα 9μήνου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφορικής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

Αύξηση σε ποσοστό 11% παρουσιάζει η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ Φόρων (Net Asset Value) που ανήλθε σε €463,0 εκατ. έναντι €418 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε €30,6 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27,5%.

Η Επαναλαμβανόμενη Κερδοφορία του Ομίλου (Recurring EBITDA) έχει αυξηθεί σημαντικά σε ποσοστό 42%, από €15,3 εκατ. σε €21,7 εκατ. κυρίως λόγω της πορείας των δύο Εμπορικών και Ψυχαγωγικών Κέντρων καθώς επίσης και της θεαματικής βελτίωσης των αποτελεσμάτων της Μαρίνας Φλοίσβου.

Επαναλαμβανόμενη Κερδοφορία (E.B.I.T.D.A) (ποσά σε € εκατ.)

9μηνο 2008

9μηνο 2007

Διαφορά

«The Mall Athens»

10,6

9,6

10,4%

«Mediterranean Cosmos»

10,7

8,5

25,9%

Μαρίνα Φλοίσβου

2,4

-0,7

-

Σημείωση: Τα μεγέθη για το “The Mall Athens” αφορούν ποσοστό 49,24% που ενοποιείται.

Πιο αναλυτικά, το Α’ Εννιάμηνο του 2008 το Εμπορικό Κέντρο “The Mall Athens” παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 8,4%, επισκεψιμότητά της τάξεως των 7,9 εκατ. και αύξηση τζίρου καταστημάτων κατά 6,7%.

Τα αντίστοιχα μεγέθη για το “Mediterranean Cosmos” είναι αύξηση εσόδων κατά 14,9%, 6,1 εκατ. επισκέπτες και αύξηση τζίρου καταστημάτων κατά 12,8%.

Όσο αφορά στη Μαρίνα Φλοίσβου, επισημαίνεται ότι τόσο οι 250 θέσεις ελλιμενισμού όσο και τα 3.000 τ.μ. εμπορικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων έχουν μισθωθεί πλήρως και παρουσιάζουν ιδιαίτερα ικανοποιητική επισκεψιμότητα. Τα έσοδα στο Α’ Εννιάμηνο του 2008 ανήλθαν στα €8,5 εκατ. έναντι €6,1 εκατ. το Α’ Εννιάμηνο του 2007.

Τα Ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €30,6 εκατ. έναντι €24,0 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην βελτίωση της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας και στην θετική επίδραση της αναπροσαρμογής του ποσού της αναβαλλόμενης φορολογίας κατά €13,3 εκατ. σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 3697/2008. Αφαιρετικά στα ενοποιημένα αποτελέσματα επέδρασε η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά €6,9 εκατ. λόγω της επαύξησης του δανεισμού ως συνέπεια της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.)

2008

2007

Διαφορά

Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV)

463,0

418,0

10,8%

Επαναλαμβανόμενη Κερδοφορία

21,7

15,3

41,8%

E.B.I.T.D.A.

47,5

47,1

0,8%

Αποτελέσματα μετά φόρων & δικαιωμάτων μειοψηφίας

30,6

24,0

27,5%

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα κέρδη από αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου ανήλθαν στα €20,6 εκατ. αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη επιτυχή λειτουργία και τη συνεπακόλουθη αύξηση της κερδοφορίας. Όσο αφορά στους συντελεστές κεφαλαιοποίησης (yields), αυτοί παρέμειναν σταθεροί, και σε συντηρητικά κατά την εκτίμησή μας, επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, ανήλθαν μεσοσταθμικά στο 6,4% για τα Εμπορικά Κέντρα και 6,6% για τα κτίρια γραφείων.

 

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία των επενδύσεων της εταιρείας ανέρχεται στο 46% που θεωρείται χαμηλός λόγω της διεθνούς συγκυρίας. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα που επιτρέπει την άνετη ικανοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις αλλά και την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Τέλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της LAMDA Development αναλύεται στις ακόλουθες κατηγορίες εσόδων:

€ εκατ.

Εκμετάλλευση Ακίνητης Περιουσίας

Πωλήσεις Ακινήτων

Λοιπές Υπηρεσίες Ακινήτων

ΣΥΝΟΛΟ

Α’ εννιάμηνο 2008

38,7

3,4

6,7

48,7

Α’ εννιάμηνο 2007

33,4

26,3

7,7

67,3

Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση κτιρίου γραφείων της θυγατρικής εταιρείας LOV, κατά το Α’ Εννιάμηνο του 2007.

Οι στόχοι ανάπτυξης και στρατηγικής της εταιρείας συνοψίζονται ως ακολούθως:

· Περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας των υπαρχουσών επενδύσεων.

· Ολοκλήρωση και λειτουργία εντός του έτους του νέου εμπορικού κέντρου «Golden Hall» στην Αθήνα, το οποίο είναι ήδη προμισθωμένο κατά 99%.

· Επαναξιολόγηση των επιμέρους στρατηγικών που αφορούν τις νέες επενδύσεις με γνώμονα τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησής μας.

· Στρατηγική νέων επενδύσεων στην Ελλάδα σε αναπτύξεις που σχετίζονται με εμπορικές χρήσεις (malls, outlets, big boxes) καθώς και σε αναπτύξεις υψηλής ποιότητας παραθεριστικών συγκροτημάτων. Επίσης, η εταιρεία επιδιώκει την συμμετοχή της σε διαγωνισμούς έργων Σ.Δ.Ι.Τ.

· Συνέχιση και ενδυνάμωση των στρατηγικών συνεργασιών με διεθνείς και με Ελληνικούς ομίλους καθώς και προσεκτική δραστηριοποίηση σε νέες αγορές όπως η Τουρκία.

Τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του Α’ Εννιαμήνου 2008 θα δημοσιευθούν στις εφημερίδες Ημερησία και Καθημερινή στις 12/11/2008 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lamdadev.com και σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.