Αποτελέσματα Δωδεκαμήνου 2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 2% και ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 100%

Αύξηση κατά 2%

παρουσίασαν τα ενοποιημένα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά αποτελέσματα (Recurring EBITDA) του Ομίλου, δηλαδή προ μεταβολών εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα και άλλων μη επαναλαμβανομένων στοιχείων, αποσβέσεων, τόκων και φόρων, τα οποία ανήλθαν σε €42,7 εκατομμύρια έναντι €41,8 εκατ. το 2009. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου προ αποτιμήσεων ακινήτων και έκτακτης φορολογίας ανήλθαν σε €5,3 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην σταθεροποίηση της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών κέντρων “The Mall Athens”, “Mediterranean Cosmos”, στην αύξηση της κερδοφορίας του “Golden Hall” και στην αύξηση των εσόδων από συμμετοχές και μερίσματα λόγω της Eurobank Properties.

Η επιτυχημένη πορεία των εμπορικών κέντρων συνεχίζεται παρά την οικονομική κρίση, ενώ επίσης συνεχίζεται η θετική διαφοροποίηση από την υπόλοιπη αγορά λιανικής. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο ότι έχουν καταστεί σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό, προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για τη δραστηριοποίηση των εμπόρων λιανικής, ιδιαίτερα τώρα με την οικονομική ύφεση και τη σημαντική πτώση του τζίρου της λιανικής σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων λιανικής έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλότερου ενοικίου συγκριτικά με τις κεντρικές οδούς, μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και εξασφαλισμένη επισκεψιμότητα, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα εμπειρία. Η επιτυχημένη αυτή πορεία αντανακλάται στην 100% πληρότητα των κέντρων καθώς και στη διατήρηση των συμβατικών ενοικίων χωρίς περικοπές.

Πολύ ικανοποιητική κρίνεται η απόδοση του εμπορικού κέντρου “Golden Hall” δεδομένου ότι η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία αυξήθηκε κατά 13% ενώ παρατηρήθηκε αύξηση του τζίρου των καταστημάτων κατά 2,5% και των επισκεπτών κατά 25%, γεγονός που παραπέμπει στην εδραίωσή του στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Παρά τη δραματική πτώση του κύκλου εργασιών στους παρεμφερείς κλάδους του λιανικού εμπορίου στην Ελληνική επικράτεια, ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο “The Mall Athens” κινήθηκε συγκριτικά πολύ λιγότερο πτωτικά, κατά 10,5%, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 11,9 εκατ, παρουσιάζοντας κάμψη μόνο κατά 6%. Ιδιαίτερα επιτυχής είναι επίσης η πορεία του “Mediterranean Cosmos” στη Θεσσαλονίκη όπου η πτώση του κύκλου εργασιών των καταστημάτων περιορίστηκε στο 9% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρέμεινε 8,3 εκατ. όπως το 2009. Σημειωτέον ότι το Δεκέμβριο του 2010 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του υπόλοιπου 39,9% του “Mediterranean Cosmos” με αποτέλεσμα η LAMDA Development να έχει σήμερα στην ιδιοκτησία της το 100% του εμπορικού κέντρου αλλά και το 100% της διαχείρισης του.

Η Μαρίνα του Φλοίσβου παρουσίασε μείωση κατά 5% της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας. Η ολοκλήρωση της επέκτασης των θαλάσσιων υποδομών, επένδυση της τάξεως των 5 εκατ. περίπου, προσέθεσε 50 θέσεις ελλιμενισμού, εξέλιξη που αναμένεται να υποστηρίξει περαιτέρω το κύκλο εργασιών και κερδών στο μέλλον. Η μαρίνα προσφέρει το 50% του συνόλου των 300 θέσεων ελλιμενισμού σε θαλαμηγούς με μήκος μεγαλύτερο των 30 μέτρων, χαρακτηριστικό που αποτελεί μοναδικό πλεονέκτημα στην Ελληνική επικράτεια. Η χερσαία ανάπτυξη (εμπορικά καταστήματα και χώροι εστίασης) παρουσιάζει ευρεία αποδοχή και επισκεψιμότητα που προσεγγίζει τους 15.000 επισκέπτες την ημέρα τα Σαββατοκύριακα, αποτελώντας σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή.

έσοδα από συμμετοχές και μερίσματα είναι υψηλότερα κατά €0,5 εκατ. κυρίως λόγω του υψηλότερου μερίσματος από την Eurobank Properties, απόρροια της αυξημένης κερδοφορίας καθώς επίσης και της επενδυτικής μας απόφασης για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης μας στην εταιρεία αυτή. Στις 31/12/2010 το σύνολο των μετοχών που κατέχουμε ανήλθε σε 9.005.987 (14,76% επί του συνόλου, σε σχέση με 13,86% στις 31/12/2009).

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου παρουσιάζουν μείωση κατά 4,4% λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής περικοπής των εξόδων, στόχος στον οποίο παραμένουμε προσηλωμένοι.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά την Επαναλαμβανόμενη Κερδοφορία του ομίλου:

(ποσά σε € εκατ.)

2010

2009

%

“The Mall Athens”

16,0

16,5

-3,0%

“Mediterranean Cosmos”

15,2

15,4

-1,3%

“Golden Hall”

8,5

7,5

13,3%

Κτίρια Γραφείων & Μαρίνα Φλοίσβου

6,6

7,0

-5,7%

Λοιπές Υπηρεσίες-Μερίσματα-Έσοδα Συμμετοχών

7,2

6,7

7,5%

Λειτουργικά Έξοδα

-10,8

-11,3

-4,4%

Επαναλαμβανόμενη Κερδοφορία (Recurring EBITDA)

42,7

41,8

2,1%

Τα Ενοποιημένα Αποτελέσματα του Ομίλου μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες €29,1 εκατ. έναντι κερδών €7,7 εκατομμύρια το 2009. Τα αρνητικά ενοποιημένα αποτελέσματα οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αναγνώριση ζημιών €39,3 εκατ. (έναντι κερδών €13,8 εκατ. το 2009) από την εμπορική αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου, απόρροια της ανόδου των συντελεστών κεφαλαιοποίησης βάσης λόγω του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Σημειωτέον ότι η επίπτωση αυτή θα μπορούσε να ήταν περισσότερο δυσμενής, περιορίστηκε όμως λόγω της αδιαμφισβήτητης αποδοχής των εμπορικών κέντρων από το κοινό καθώς και της διαχρονικά σταθερής και κερδοφόρας προοπτικής των. Τέλος, η έκτακτη εισφορά στο εισόδημα επιβάρυνε τον Όμιλο κατά € 2,6 εκατ.

Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ Φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €448 εκατ. (€11,0 ανά μετοχή) έναντι €502 εκατ. που ήταν την 31/12/2009. Η υποχώρηση οφείλεται, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στην αναγνώριση ζημιών από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου αλλά και στη μείωση της χρηματιστηριακής αξίας της συμμετοχής μας στην Eurobank Properties κατά €19,8 εκατ.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.)

2010

2009

%

Επαναλαμβανόμενη Κερδοφορία (Recurring EBITDA)

42,7

41,8

2,1%

Μεταβολή εύλογης αξίας επενδ. ακινήτων

-39,3

13,8

-

Λοιπά έσοδα – έξοδα

-8,8

-10,3

-14,6%

EBITDA

-5,4

45,3

-

Ενοποιημένα Αποτελέσματα

-29,1

7,7

-

NET ASSET VALUE

448,4

502,0

-10%

Net Asset Value ανά μετοχή

11,0

12,3

Η μετοχή της LAMDA Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με σημαντική έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή. Πιο συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής στα €3,90 στις 21/03/2011 το discount διαμορφώνεται σε 65% έναντι της καθαρής αξίας του ενεργητικού ανά μετοχή. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές ιδίων αντιπροσωπεύουν το 6,8% του μετοχικού κεφαλαίου με ένα σωρευτικό μέσο κόστος κτήσης €5,23.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Net Loan to Value”) ανέρχεται στο 49%. Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει σημαντική ρευστότητα που υπερβαίνει τα €150 εκατ. με σκοπό τόσο τη χρηματοδότηση του επενδυτικού μας προγράμματος όσο και για να εκμεταλλευθεί επενδυτικές ευκαιρίες που πιθανόν να προκύψουν στο εγγύς μέλλον ως απόρροια