Αποτελέσματα εννεαμήνου 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  

 

Επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία με αφετηρία το δεύτερο εξάμηνο του 2013, και παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον το τρέχον έτος, η κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA),  κινήθηκε ανοδικά  παρουσιάζοντας αύξηση 7% το εννεάμηνο φέτος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθε στα €30 εκατομμύρια. συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε €23,9 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Ο συνολικός  κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 3,4% σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2014 ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο παρέμεινε αμετάβλητη.  Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων ξεπερνά το 98% ενώ εξακολουθεί να παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για μισθώσεις. 

Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό.  Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν να έχουν μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και να απολαμβάνουν τα οφέλη της υψηλής επισκεψιμότητας, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων στο GoldenHall” κινήθηκε ανοδικά κατά 4,1% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών κινήθηκε ανοδικά κατά 1,6%.  Η λειτουργική του κερδοφορία το Εννεάμηνο ανήλθε σε €10,7 εκατ., παρουσιάζοντας θεαματική αύξηση κατά 10%. Στο MediterraneanCosmos” στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε άνοδος του κύκλου εργασιών των καταστημάτων κατά 3,5%, και οριακή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 1,0%, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης.  Σε ότι αφορά τη λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε σε €10,2 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο κατά 8,5%.  Αναφορικά με το TheMallAthens”, ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση κατά 2,8% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρέμεινε σταθερός.  Η λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε στα €18,1 εκατ. παραμένοντας σταθερή σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Όλα τα ανωτέρω μεγέθη επιβεβαιώνουν την ηγέτιδα θέση των εμπορικών μας κέντρων στο χώρο του λιανεμπορίου αλλά και την ανθεκτικότητά τους στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. 

   ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πρότυπο ΔΠΧΑ 11 που είναι σε ισχύ από 1/1/2014, η Εταιρεία μας είναι υποχρεωμένη να καταργήσει την ενοποίηση των Κοινοπραξιών (JointVentures) με αναλογική μέθοδο και ενοποιεί τις κοινοπραξίες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  Τονίζεται όμως ότι η απεικόνιση των Κοινοπραξιών στον Ισολογισμό με τη μέθοδο καθαρής θέσης δεν επιφέρει καμία μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και στο καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους.

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Λειτουργική Κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων:

(ποσά σε € εκατ.) 9 months 2015 9 months 2014 %
“The Mall Athens” (50%) 9,1 9,0 0,1%
“Mediterranean Cosmos” 10,2 9,5 8,5%
“Golden Hall” 10,7 9,7 10,0%
Retail EBITDA 30,0 28,1 7%

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στην λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά €1,3 εκατ. όσο ακριβώς και το αντίστοιχο εννεάμηνο πέρσι. 

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDAπρο αποτιμήσεων ανήλθε στα €23,9 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,4% που οφείλεται κυρίως στην άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων.  Σε ενοποιημένο επίπεδο, οι ζημιές ανήλθαν σε €19,1 εκατ. έναντι ζημιών €4,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  Η εμφάνιση των ζημιών οφείλεται κυρίως στις ζημιές από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου που ανήλθαν σε €20,6 εκατ., αυξημένες κατά €13,4 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.    

Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €409 εκατ. (€5,23 ανά μετοχή) έναντι €430,7 εκατ. που ήταν την 31/12/2014.  Επισημαίνεται, ότι η επιτυχής Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014 καθώς και η πώληση των ιδίων μετοχών συνεισέφεραν €162 εκατ., μετά από την αφαίρεση σχετικών εξόδων, στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού.

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.) 9 months 2015 9 months 2014 %
Αναλογικό (Pro–Forma) EBITDA προ αποτιμήσεων 23,9 22,9 4,4%
Ζημιές από αποτίμηση ακινήτων -20,6 -7,2  
Αποσβέσεις -0,9 -0,9  
Καθαροί Τόκοι -15,9 -15,0  
Φόροι -5,7 -4,4  
Ενοποιημένα Αποτελέσματα -19,1 -4,7  

Η μετοχή της LAMDADevelopment εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή παρά το γεγονός ότι από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη που προσεγγίζουν το 21%, ενώ ο γενικός δείκτης κινείται έντονα πτωτικά καταγράφοντας απώλειες της τάξεως του 20%.  Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής €4,08 στις 17/11/2015 το τρέχον discountσε σχέση με το NAVδιαμορφώνεται σε 22%. 

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“NetLoan to Value”) ανέρχεται στο 40,7% επίπεδο πολύ ικανοποιητικό.  Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι με ημερομηνία αναφοράς 30/09/2015, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 1.489.148 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 1,9% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,81 ανά μετοχή.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:

“Τα συνεχιζόμενα θετικά λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας μας, αντανακλούν την επιτυχημένη πελατοκεντρική στρατηγική μας και μας δίνουν αισιοδοξία για το μέλλον, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.” 

Τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία του Εννεαμήνου 2015 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.lamdadev.comκαι σε αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών.